انواع تخت خواب کودک http://sweet-stories.mihanblog.com 2018-07-19T07:50:16+01:00 text/html 2018-02-04T07:59:17+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی لغات کدبندی http://sweet-stories.mihanblog.com/post/52 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یادگیری لغات زبان انگلیسی با روش </span><a href="http://sharifcivil.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-504%D8%8C1100%D8%8Cessential-words-tofle/"><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">کدینگ ٥٠٤ در سه روز</span></a><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><a href="http://magical-words.com/wp-content/uploads/2015/12/053460.jpg"><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:blue;mso-bidi-language: FA;mso-no-proof:yes;text-decoration:none;text-underline:none"> </span></a><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span><img src="http://sharifcivil.ir/wp-content/uploads/2014/12/coding.jpg" alt="http://sharifcivil.ir/wp-content/uploads/2014/12/coding.jpg" width="576" height="518"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یکی از روش های یادگیری سریع لغات زبان انگلیسی استفاده از روش رمزگذاری (کدینگ یا کدبندی) می باشد. </span><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">تمامی این لغات به روش </span><a href="http://sharifcivil.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-504%D8%8C1100%D8%8Cessential-words-tofle/"><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">کدگذاری لغات ٥٠٤</span></a><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"> انجام </span><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شده</span><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA"> و کار را برای شما بسیار اسان کرده است. شما فقط با خواندن کدها و رمز های لغات می توانید انها را به آسانی و برای همیشه به خاطر بسپارید. این روش علاوه بر یادگیری موثر باعث علاقه مندی شما به زبان انگلیسی می شود و حتی می تواند یک تفریح خوب و مفید باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">نمونه ای از لغات کدبندی شده</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"></span></p> <p><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:green">numerous</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">: </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">کد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: (</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:red" lang="AR-SA">تعداد نامه رسان های شهر تهران زیاد است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) = &lt;</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">معنی لغت: زیاد،متعدد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;</span></p> <p><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:green">qualify</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">: </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">کد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: (</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:red" lang="AR-SA">جنس های با</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;color:red"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> quality</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Yekan&quot;;color:red" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(با کیفیت) شایسته خرید هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) = &lt; </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">معنی لغت: شایسته، با لیاقت </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;</span></p> <p><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:green">captive</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">: </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">کد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: (</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:red" lang="AR-SA">کاپیتان کشتی توسط دزدان دریایی اسیر شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) = &lt;</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">معنی لغت: اسیر،گرفتار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;</span></p> <p><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:green">linger</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">: </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">کد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: (</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:red" lang="AR-SA">کنگر خورد و لنگر انداخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) = &lt; </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">معنی لغت:این پا و ان پا کردن </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;</span></p> <p><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:green">obvious</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">: </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">کد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: (</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:red" lang="AR-SA">اب زلال و شفاف است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) = &lt; </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">معنی لغت: واضح-شفاف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;</span></p> <p><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:green">crafty</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;">: </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">کد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: (</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:red" lang="AR-SA">کرفس بخور تا مکار و حیله گر شی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) = &lt; </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">معنی لغت: مکار </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;</span></p> <span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">در </span><a href="http://magical-words.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-504-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c/"><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;" lang="AR-SA">جزوه کدینگ ٥٠٤</span></a><span style="font-family:&quot;B Yekan&quot;"> <span lang="AR-SA">تمامی لغات در ٤٢ درس به تفکیک برای شما به صورت کدبندی اماده شده است</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span> text/html 2018-01-28T07:10:41+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی شهر بندری نوشهر http://sweet-stories.mihanblog.com/post/49 <div align="justify">شهرستان نوشهر در طول تاریخ دارای دو بخش کوهستانی و جلگه‌ای بود که به بخش کوهی کجور و بخش دَشتی کجور معروف بود و در طول تاریخ جزوی از شهر کهن رویان بود که شامل شهرهای فعلی نور، نوشهر و چالوس بود و سلسله پادوسبانیان بر آن مناطق حکمرانی می‌کرد. اما شهر نوشهر قدمت جدیدتری دارد، قدیمی‌ترین نام شهر نوشهر سنگ تجن می‌باشد. آغاز شکل گیری نوشهر از روستای گردکل و منطقه شهر پشت بوده است که در مجاورت رودخانه گردکل در شمال مسیر راه سرتاسری کناره قرار داشته است. در زمان قاجار به لحاظ نزدیک بودن این روستا به دریا و مناسب بودن ساحل آن جهت پهلوگیری شناورهای تجاری مورد توجه شخصی بنام خاچیک قرار گرفت؛ و این منطقه محل مناسبی برای مبادله و حمل و نقل کالا میان ایران و روسیه شوروی و سبب رونق فعالیتهای مختلف اقتصادی گردید. پس از مدت زمانی مورد توجه حبیب‌اله خان سردار خلعتبری قرار گرفت که بجهت آغاز فعالیت‌های عمرانی به حبیب آباد معروف شد سپس به دهنو و در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی و در زمان پهلوی اول با ایجاد بندر نوشهر و یک سلسله اقدامات عمرانی با هویت شهری در کنار بافت روستائی به نوشهر تغییر نام یافت؛ بنابراین علل عمده استقرار و پیدایش شهر نوشهر در این منطقه را می‌توان وجود رودخانه‌های متعدّد، نزدیکی آن به دریا، کوتاه بودن فاصله‌اش به تهران و موقعیت مناسب ساحل آن برای پهلوگیری شناورهای تجاری و حاصلخیزی اراضی اطرافش دانست. از روستاهای زیباو توریست پذیر در این شهرستان، روستاهای لتینگان، کوشکسرا، مزگاه، کجور، بندپی و چلک علیا است</div><div align="justify"><br></div><div align="justify"> نوشهر توسط اتوبان تهران – چالوس – نوشهر واتوبان دماوند به منطقه نور به تهران بزرگ نزدیک و نزدیکتر می شود و در حال حاضر شهر بندری نوشهر منطقه ویژه اقتصادی می باشد یعنی تنها یک پله مانده به منطقه آزاد تجاری و اقتصادی .فرودگاه نوشهر روزانه پروازهایی را از نوشهر به تهران و نوشهر به شیراز و نوشهر به اهواز و نوشهر به مشهد و بالعکس را در نوشهر فراهم می کند که شما را از راه هوا واز بالای کوه ها وجنگل ها به نوشهر هدایت خواهد نمود.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><span lang="AR-SA">تا پایان سال جاری ساخت آزاد راه تهران – شمال به پایان رسیده و آماده بهره برداری می‌شود و با اجرای آن </span><span lang="FA">۷۰</span><span lang="AR-SA"> کیلومتر مسیر تهران شمال کاهش می‌یابد وهزینه ای بالغ بر </span><span lang="FA">۷۵۰۰</span><span lang="AR-SA"> میلیارد تومان ساخت آزادراه تهران – شمال که برای سریعتر تکمیل شدن وآماده شدن اتوبان تهران چالوس – نوشهر انجام شد</span></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">کلینیک ملکی هراوت در سال ١٣٩٣ با بکارگیری کادری بسیار مجرب و متخصص امور ملکی در شمال ایران ،مازندران و شهر نوشهر شروع به فعالیت نموده این مجموعه دارای قسمت های <a href="http://heravat.com/?melk=1&amp;moamele=4&amp;main=buy-apartments" target="_blank" title="خرید و فروش آپارتمان">خرید و فروش آپارتمان</a>، ویلا، کلنگی،زمین ،مستغلات، مشارکت در ساخت و رهن و اجاره می باشد. شایان بذکر است که اکثر پرسنل شاغل در این مجموعه دارای تحصیلات آکادمیک و سابقه کاری بالا و خوش نام در منطقه می باشند. ویژگی این مجموعه به گفته مشتریان و مراجعه کنندگان پشت کار و مخصوصا صداقت در کلام در تشریح معایب و محاسن املاک معرفی شده می باشد.امید است این مجموعه با ارتباط مستقیم با سازندگان معتبر و مالکین این منطقه با بکارگیری مدیران متخصص و مجرب در تنظیم قرارداد راه شما را در جهت رسیدن به ملک مورد نظر هموار نماید. <br></div><div align="center"><img src="http://heravat.com/images/logo.png" title="کلینیک ملکی هراوت" alt="کلینیک ملکی هراوت" height="108"></div><div align="justify"> کلینیک ملکی هراوت با سال ها تجربه در شهر نوشهرهمیشه سعی کرده است تا با قوی ترین کادر مشاوره ،مشاور شما در زمینه <a href="http://heravat.com/" target="_blank" title="خرید آپارتمان در نوشهر">خرید آپارتمان در نوشهر</a>، ویلا، کلنگی،زمین ،مستغلات در نوشهر و اجاره خانه و ویلا و <a href="http://heravat.com/" target="_blank" title="اجاره آپارتمان در نوشهر">اجاره آپارتمان در نوشهر</a> باشد همچنین ما کاملترین فایل در زمینه آپارتمان، ویلا، کلنگی،زمین ،مستغلات در شهر نوشهر را دارا می باشیم . اگر قصد خرید ملک یا <a href="http://heravat.com/?melk=1&amp;moamele=2&amp;main=apartment-rent" target="_blank" title="اجاره آپارتمان">اجاره آپارتمان</a> در نوشهر را دارید و یا به فکر سرمایه گذاری در زمینه املاک در شهر نوشهر هستید با کلینیک ملکی هراوت در تماس باشید. </div> text/html 2018-01-28T07:10:01+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی رزرو http://sweet-stories.mihanblog.com/post/48 مزایای خرید اینترنتی بلیط های سفر&nbsp; بصورت آنلاین راهکاری است در عصر نوین برای تسریع و رزرو انلاین سفر بدون دغدغه با خاطره ای دل نشین.<br>شرکت ایران امیر با راه اندازی فاز اول سفرهای ایران امیر با تجربه ۱۵ سال سابقه در امر تجارت الکترونیک گامی مهم در عرصه آنلاین برداشته است.<br><br>در این مطلب می‌خواهیم شما را با وب‌سایت فروش انلاین بلیط معرفی و آشنا نماییم، که در طول نزدیک به دو دهه اخیر توانسته کمک بسیار مهمی در صنعت حمل و نقل مسافر و ارائه فروش بلیط آنلاین داشته باشد.<br>سفرهای ایران امیر با ارائه بلیط هواپیما ، بلیط اتوبوس و <a href="http://iranamir.com/" target="_blank" title="بلیط قطار">بلیط قطار</a> بدون نیاز به ثبت نام و بسیار سریع بلیط شما را از کلیه پایانه های سراسر کشور رزرو می نماید. شما با تنها چند کلیک و انتخاب صندلی میتوانید بلیط اتوبوس خودتان را آنلاین رزرو کنید و از واسطه های مربوطه جلوگیری نمایید.<br>سامانه فروش بلیط اتوبوس ایران امیر امکان استرداد بلیط را بصورت آنلاین دارا میباشد.<br>از امکانات سایت برای راحتی خرید بلیط بصورت آنلاین به شرح زیر است:<br>۱- بدون نیاز به ثبت نام<br>۲- انتخاب هواپیما،اتوبوس، قطار در زمان دلخواه <br>۳- انتخاب صندلی دلخواه<br>۴- امکان چاپ بلیط در صورت دلخواه<br>۵- ارسال پیامک مشخصات خرید بلیط<br>۶- استرداد آنلاین<br>۷- پشتیبانی انلاین تلفنی - موبایلی - برخط<br>۸- سهولت و کاربری بسیار آسان<br><br>از دیگر خدمات رزرو آنلاین بلیط میباشد. شما در هر ساعت از شبانه روز میتوانید <a href="http://iranamir.com/" target="_blank" title="بلیط اتوبوس">بلیط اتوبوس</a> و یا <a href="http://iranamir.com/" target="_blank" title="خرید بلیط هواپیما">بلیط هواپیما</a> و قطار خودتان را رزرو کنید.<br>سفرهای ایران امیر انتخاب یک سفر خوب را برای شما آرزومند است. text/html 2017-08-15T13:34:03+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی بسته اینترنت همراه اول_- http://sweet-stories.mihanblog.com/post/47 &nbsp;معرفی یکی دیگر از سایت های فروش شارژ از <a href="http://werdsa24.com/" target="_blank" title="وردسا 24"><span class="externalLink ProxyLink">وردسا ٢٤</span></a> که بصورت ٢٤ ساعته مستقیم از اپراتور ها خدمات ارائه میکنند<br> شما میتوانید برای <a href="http://werdsa24.com/" target="_blank" title="خرید شارژ"><span class="externalLink ProxyLink">خرید شارژ</span></a> سیم کارت همراه اول ، ایرانسل ، رایتل و تالیا بصورت <span class="externalLink ProxyLink">شارژ مستقیم</span> و شارژ بصورت رمزی و یا پین کدی اقدام نمایید<br> از دیگر خدمات <a href="http://werdsa24.com/charge/" target="_blank" title="سایت شارژ">سایت شارژ</a> ارائه <a href="http://werdsa24.com/international/" target="_blank" title="شارژهای بین المللی"><span class="externalLink ProxyLink">شارژ های بین المللی</span></a> کلیه کشور ها میباشد که با داشتم کارت بانکی شتاب میتوانید سیم کارت مورد ن نظر خودتان را در سریع ترین زمان ممکن شارژ نمایید<br> در سایت وردسا ٢٤ امکان پرداخت قبوض براحتی امکان پذیر است و شما میتوانید براحتی از منزل و یا محل کار خودتان با دسترسی به سایت قبض خودتان را پرداخت کنید<br> <a href="http://werdsa24.com/bill/" target="_blank" title="پرداخت قبض">پرداخت قبض</a> اب برق گاز و موبایل و عوارض شهرداری و یا راهنمایی رانندگی از دیگر خدمات ارائه شده سایت <span class="externalLink ProxyLink">werdsa٢٤.com</span> میباشد.<br> همچنین در ارائه خدمات مربوط به فعال سازی اینترنت پرسرعت و خرید <span class="externalLink ProxyLink">بسته های اینترنتی</span><a href="http://werdsa24.com/topup/" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="proxy.php?link=http%3A%2F%2Fwerdsa24.com%2Ftopup%2F&amp;hash=8888a35f23f34172757bfdeb780de945" rel="follow"> </a>همراه اول و ایرانسل و همچنین فعال سازی مستقیم اینترنت رایتل میتوانید از ناسا ٢٤ کمک بگیرید<br> سایت وردسا ٢٤ با پشتیبانی بصورت تلفنی همیشه در کنار شما خواهد بود.<br> هموطن گرامی ما همیشه سعی میکنیم که بهترین خدمات شارژ در کشور را به شما عرضه کنیم.<br> <br> از اینرو با حمایت شما توانسته ایم بهترین سامانه خرید <a href="http://werdsa24.com/" target="_blank" title="شارژ همراه اول"><span class="externalLink ProxyLink">شارژ همراه اول</span></a> و ایرانسل و <a href="http://werdsa24.com/" target="_blank" title="شارژ رایتل"><span class="externalLink ProxyLink">شارژ رایتل</span> </a>و تالیا را برای شما بصورت ٢٤ ساعته فراهم نماییم.<br> <br> <b>مهمترین خدماتی که این وب سایت به شما میدهد به شرح زیر است:</b><br> <ol><li><a href="http://werdsa24.com/" target="_blank" title="شارژ مستقیم سیم کارت ایرانسل"><span class="externalLink ProxyLink">شارژ مستقیم سیم کارت ایرانسل</span></a> بدون وارد کردن کد شارژ</li><li>شارژ بصورت رمزی یا کد ایرانسل</li><li>شارژ شگفت انگیز ایرانسل در ناسا٢٤<br> </li><li>خرید بسته های اینترنتی ٤G , ٥G , ٣G</li><li>خرید بسته اینترنت بصورت سریع و با فعال سازی مستقیم توسط اپراتور ایرانسل در سریع ترین زمان<br> </li><li>شارژ به مقدار دلخواه برای کلیه اپراتورها در کمتر از ١ ثانیه<br> </li><li><a href="http://werdsa24.com/topup/" target="_blank" title="شارژ مستقیم">شارژ مستقیم </a>سیم کارت همراه اول بدون وارد کردن کد شارژ بصورت اتو<br> </li><li>شارژ بصورت پین یا کد همراه اول (رمزی)<br> </li><li>خرید <a href="http://werdsa24.com/" target="_blank" title="بسته اینترنت همراه اول">بسته اینترنت همراه اول</a><a href="http://werdsa24.com" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="proxy.php?link=http%3A%2F%2Fwerdsa24.com&amp;hash=dab206fbef07d6541bfb76621df74669" rel="follow"> </a>با فعال سازی کد دستوری ارائه شده در سایت<br> </li><li>شارژ مستقیم سیم کارت رایتل بدون وارد کردن کد شارژ</li><li>شارژ بصورت پین یا کد رایتل</li><li>شارژ و فعال کردن <a href="http://werdsa24.com/" target="_blank" title="بسته اینترنت رایتل"><span class="externalLink ProxyLink">بسته اینترنت رایتل</span></a><span class="externalLink ProxyLink"></span></li><li>شارژ مستقیم سیم کارت تالیا بدون وارد کردن کد شارژ</li><li>شارژ بصورت پین یا کد تالیا</li><li>پرداخت کلیه <span class="externalLink ProxyLink">قبوض</span> آب برق گاز همراه اول دائمی شهرداری و ....</li><li>شارژ مستقیم <a href="http://werdsa24.com/international/" target="_blank" title="سیم کارت های خارجی">سیم کارت های خارجی</a> و پشتیبانی از کلیه شرکت های دنیا</li><li>خرید آنتی ویروس اورجینال اعم از نود ٣٢</li><li><a href="http://werdsa24.com/gift/" target="_blank" title="خرید گیفت کارت">خرید گیفت کارت</a> های بین المللی</li></ol>چرا <span class="externalLink ProxyLink">شارژ مستقیم ایرانسل</span> به صرفه تر از شارژ بصورت پین یا کدی میباشد. عزیزان در نظر داشته باشند اگر میخواهند بیشتر شارژ بشوید (حداقل ٢درصد) پیشنهاد میشود بصورت مستقیم یا بصورت شارژ دلخواه سیم کارتتان را شارژ بفرمایید. <p> </p> text/html 2017-08-15T13:33:42+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی شارژ مستقیم/* http://sweet-stories.mihanblog.com/post/46 معرفی یکی دیگر از سایت های فروش شارژ از <a href="http://nasa24.com/" target="_blank" title="ناسا 24"><span class="externalLink ProxyLink">ناسا ٢٤</span></a> که بصورت ٢٤ ساعته مستقیم از اپراتور ها خدمات ارائه میکنند<br> شما میتوانید برای <a href="http://nasa24.com/" target="_blank" title="خرید شارژ"><span class="externalLink ProxyLink">خرید شارژ</span></a> سیم کارت همراه اول ، ایرانسل ، رایتل و تالیا بصورت <span class="externalLink ProxyLink">شارژ مستقیم</span> و شارژ بصورت رمزی و یا پین کدی اقدام نمایید<br> از دیگر خدمات <a href="http://nasa24.com/charge/" target="_blank" title="سایت شارژ"><span class="externalLink ProxyLink">سایت شارژ</span> </a>ارائه <a href="http://nasa24.com/international/" target="_blank" title="شارژ های بین المللی">شارژ های بین المللی</a> کلیه کشور ها میباشد که با داشتم کارت بانکی شتاب میتوانید سیم کارت مورد ن نظر خودتان را در سریع ترین زمان ممکن شارژ نمایید<br> در سایت ناسا ٢٤ امکان پرداخت قبوض براحتی امکان پذیر است و شما میتوانید براحتی از منزل و یا محل کار خودتان با دسترسی به سایت قبض خودتان را پرداخت کنید<br> <a href="http://nasa24.com/bill/" target="_blank" title="پرداخت قبض">پرداخت قبض</a> اب برق گاز و موبایل و عوارض شهرداری و یا راهنمایی رانندگی از دیگر خدمات ارائه شده سایت <span class="externalLink ProxyLink">nasa٢٤.com</span> میباشد.<br> همچنین در ارائه خدمات مربوط به فعال سازی اینترنت پرسرعت و خرید <span class="externalLink ProxyLink">بسته های اینترنتی</span><a href="http://nasa24.com/topup/" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="proxy.php?link=http%3A%2F%2Fnasa24.com%2Ftopup%2F&amp;hash=ae2d1ac52bf2265f70f117a8e77f5969" rel="nofollow"> </a>همراه اول و ایرانسل و همچنین فعال سازی مستقیم اینترنت رایتل میتوانید از ناسا ٢٤ کمک بگیرید<br> سایت ناسا ٢٤ با پشتیبانی بصورت تلفنی همیشه در کنار شما خواهد بود.<br> هموطن گرامی ما همیشه سعی میکنیم که بهترین خدمات شارژ در کشور را به شما عرضه کنیم.<br> <br> از اینرو با حمایت شما توانسته ایم بهترین سامانه خرید <a href="http://nasa24.com/" target="_blank" title="شارژ همراه اول"><span class="externalLink ProxyLink">شارژ همراه اول</span></a> و ایرانسل و <a href="http://nasa24.com/" target="_blank" title="شارژ رایتل">شارژ رایتل</a> و تالیا را برای شما بصورت ٢٤ ساعته فراهم نماییم.<br> <br> <b>مهمترین خدماتی که این وب سایت به شما میدهد به شرح زیر است:</b><br> <ol><li><a href="http://nasa24.com/" target="_blank" title="شارژ مستقیم سیم کارت ایرانسل">شارژ مستقیم سیم کارت ایرانسل</a> بدون وارد کردن کد شارژ</li><li>شارژ بصورت رمزی یا کد ایرانسل</li><li>شارژ شگفت انگیز ایرانسل در ناسا٢٤<br> </li><li>خرید بسته های اینترنتی ٤G , ٥G , ٣G</li><li>خرید بسته اینترنت بصورت سریع و با فعال سازی مستقیم توسط اپراتور ایرانسل در سریع ترین زمان<br> </li><li>شارژ به مقدار دلخواه برای کلیه اپراتورها در کمتر از ١ ثانیه<br> </li><li><a href="http://nasa24.com/topup/" target="_blank" title="شارژ مستقیم">شارژ مستقیم</a><a href="http://nasa24.com/topup/" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="proxy.php?link=http%3A%2F%2Fnasa24.com%2Ftopup%2F&amp;hash=ae2d1ac52bf2265f70f117a8e77f5969" rel="nofollow"> </a>سیم کارت همراه اول بدون وارد کردن کد شارژ بصورت اتو<br> </li><li>شارژ بصورت پین یا کد همراه اول (رمزی)<br> </li><li>خرید <a href="http://nasa24.com/" target="_blank" title="بسته اینترنت همراه اول">بسته اینترنت همراه اول</a><a href="http://nasa24.com" target="_blank" class="externalLink ProxyLink" data-proxy-href="proxy.php?link=http%3A%2F%2Fnasa24.com&amp;hash=cb9341182ecee4e2a642d1d4976e7734" rel="nofollow"> </a>با فعال سازی کد دستوری ارائه شده در سایت<br> </li><li>شارژ مستقیم سیم کارت رایتل بدون وارد کردن کد شارژ</li><li>شارژ بصورت پین یا کد رایتل</li><li>شارژ و فعال کردن <a href="http://nasa24.com/" target="_blank" title="بسته اینترنت رایتل">بسته اینترنت رایتل</a></li><li>شارژ مستقیم سیم کارت تالیا بدون وارد کردن کد شارژ</li><li>شارژ بصورت پین یا کد تالیا</li><li>پرداخت کلیه <span class="externalLink ProxyLink">قبوض</span> آب برق گاز همراه اول دائمی شهرداری و ....</li><li>شارژ مستقیم <a href="http://nasa24.com/international/" target="_blank" title="سیم کارت های خارجی "><span class="externalLink ProxyLink">سیم کارت های خارجی</span> </a>و پشتیبانی از کلیه شرکت های دنیا</li><li>خرید آنتی ویروس اورجینال اعم از نود ٣٢</li><li><a href="http://nasa24.com/gift/" target="_blank" title="خرید گیفت کارت"><span class="externalLink ProxyLink">خرید گیفت کارت</span></a> های بین المللی</li></ol>چرا <span class="externalLink ProxyLink">شارژ مستقیم ایرانسل</span> به صرفه تر از شارژ بصورت پین یا کدی میباشد. عزیزان در نظر داشته باشند اگر میخواهند بیشتر شارژ بشوید (حداقل ٢درصد) پیشنهاد میشود بصورت مستقیم یا بصورت شارژ دلخواه سیم کارتتان را شارژ بفرمایید. <p> </p> text/html 2017-06-28T14:04:09+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی جوشکاری ارگون* http://sweet-stories.mihanblog.com/post/45 لوازم جوشکاری<br>جوشکاری ارگون:<br>در جوش آرگون یا تیگ (tig) برای ایجاد قوس جوشکاری از الکترود تنگستن استفاده می شود که این الکترود برخلاف دیگر فرایندهای جوشکاری حین عملیات جوشکاری مصرف نمی شود.<br>حین جوشکاری گاز خنثی هوا را از ناحیه جوشکاری بیرون رانده و از اکسیده شدن الکترود جلوگیری می کند.<br>در جوشکاری تیگ الکترود فقط برای ایجاد قوس بکار برده می شود و خود الکترود در جوش مصرف نمی شود در حالیکه در جوش قوس فلزی الکترود در جوش مصرف می شود. در این نوع جوشکاری از سیم جوش(fillr metal)بعنوان فلز پرکننده استفاده می شود.و سیم جوش شبیه جوشکاری با اشعه اکسی استیلن(mig-mag)در جوش تغذیه می شود.<br>کاربرد این جوش عموما در جوشکاری موارد زیر است:<br>۱- فلزات رنگین از قبیل آلومینیوم…نیکل…مس و برنج (مس و روی) است.<br>۲- جوشکاری پاس ریشه در لوله ها و مخازن<br>۳- ورقهای نازک<br>مزایای tig :<br>۱- بعلت اینکه تزریق فلز پرکننده از خارج قوس صورت میگیرد.اغتشاش در جریان قوس پدید نمی آید.در نتیجه کیفیت فلز جوش بالاتر است.<br>۲- بدلیل عدم وجود سرباره و دود و جرقه ,منطقه قوس و حوضچه مذاب بوضوح قابل رویت است.<br>۳- امکان جوشکاری فلزات رنگین و ورقهای نازک با دقت بسیار زیاد.<br>انواع الکترودها در tig :<br>۱- الکترود تنگستن خالص (سبز رنگ)برای جوش آلومینیوم استفاده می شود و حین جوشکاری پت پت می کند.<br>۲- الکترود تنگستن توریم دار که دو نوع دارد الف-۱% توریوم دار که قرمز رنگ است ب-۲% توریم دار که زرد رنگ میباشد.<br>۳- الکترود تنگستن زیرکونیم دار که علامت مشخصه آن رنگ سفید است.<br>۴- الکترود تنگستن لانتان دار که مشکی رنگ است.<br>۵- الکترود تنگستن سزیم دار که طلایی رنگ است.<br>این دو نوع آخر جدیدا در بازار آمده اند.<br><a href="https://behjoosh.com/" target="_blank" title="تورچ جوشکاری">تورچ جوشکاری</a><br>انواع تورچ های&nbsp; tig&nbsp; :<br>۱-تورچهای شیر دارکه بصورت ثابت وفلکسیبل مباشد<br>۲-تورچهای سوییچ دارکه بصورت ثابت و فلکسیبل میباشد<br><br>تورچ&nbsp; آرگون<br><a href="https://behjoosh.com/" target="_blank" title="تورچ هواخنک">تورچ هوا خنک</a><br>جوش آرگون<br>الکترود تنگستن<br>لوازم آرگون<br><br>لوازم تورچ co٢<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>تورچ و <a href="https://behjoosh.com/%DA%AF%D8%B1%D9%85%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-co2/" target="_blank" title="گرمکن گاز co2">گرمکن گاز CO٢</a><br>توسئه صنعت ایرانیان تامین کننده انواع تورچ CO٢ در آمپرهای مختلف می باشد<br>تورچ ها مناسب برای انواع جوشکاری سبک ونیمه سنگین می باشند.<br>تورچ ها دارای قطعاتی می باشند که عبارتند از:<br>گردنه – دسته – قاب – اداپتور- فنر- کابل قدرت – روکش – شعله پوش – نازل – گاز پخش کن<br>تورچ CO٢<br>بمنظور جوشکاری انواع قطعات فولادی با مقاطع مختلف قابل استفاده است<br>تورچ CO٢ از مرغوب ترین ترکیبات شامل قطعات برنجی ، کابل و شلنگ با استانداردهای روز جهانی تولید شده است.<br>دسته تورچ CO٢ از جنس پلی آمید الیاف دار با پایداری بالا در برابر حرارت و ضربه ساخته شده است.<br>تورچ CO٢ قابلیت استفاده در کاربردهای طولانی مدت صنعتی با آمپر بالا را دارد ،که از با اهمیت ترین قابلیت این محصول است.<br>تورچ CO٢ می تواند در متراژهای گوناگون از ۴ تا ۱۲ متر مطابق سفارش مشتری طراحی و ساخته شود.<br>کلیه اتصالات الکتریکی تورچ CO٢ مانند: اتصالات شاستی و بخش برنجی اتصال به دستگاه مطابق با استانداردهای روز اروپا طراحی و ساخته شده است.<br>قابلیت بالای گردش آب برای تسریع در خنک کردن تمامیه قطعات درونی تورچ از دیگر مزایای این محصول می باشد.<br>آرگونومی بالای تورچ CO٢ موجب شده کاربر به سادگی بتواند پیچیده ترین قطعات فولادی را جوشکاری نماید.<br>انواع تورچ CO٢<br>تورچ CO٢<br>SB١٥ سه متری و چهار متری<br>تورچ CO٢<br>SB٢٥ سه متری<br>تورچ CO٢<br>SB٣٦ سه متری و چهار متری<br>تورچ CO٢<br>SB٥٠١ سه متری و چهار متری<br>تورچ CO٢<br>MAXI٤٠٠٠ سه متری و چهار متری<br><br>تورچ و <a href="https://behjoosh.com/" target="_blank" title="برش پلاسما">برش پلاسما</a><br>پلاسما : تورچ پلاسما به دو گروه آب خنک و هوا خنک تقسیم می شود .<br>ونیز تورچ پلاسما به دو مدل دستی و اتوماتیک تقسیم می شود .<br>اب خنک دستی ، این تورچ برای بریدن ورق های با ضخامت بالا و کارهای طولانی استفاده می گردد .<br>که سیستم کاردهی ان به صورت فرمان دستی از طریق اپراتور ان صورت می گیرد . گردنه cp ٢٠٠ دستی که عملیات برش کاری را انجام می دهد .<br>الکترود – نازل – گپ :<br>که روی گردنه تورچ پلاسما بسته می شود و از اجزائ تشکیل دهنده گردنه می باشد بعد از عملیات های برش کاری&nbsp; باید تعویض گردد .<br>کابل و شیلنگ اصلی اب برق :<br>که از یک کابل افشان و یک شیلنگ و دو عدد کابلشو تشکیل شده است .<br>به دلیل طولانی بودن برشکاری کابل ذکر شوده گرم می شود<br>وبه همین دلیل از داخل ان اب جهت خنک کردن عبور می کند این اب عبور<br>داده شوده از شیلنگ به منظور خنک کردن گردنه تورچ پلاسما cp ٢٠٠ نیز مورد استفاده قرار می گیرد .<br>همچنین این اب توسط یک شیلنگ کوچکتر دیگر عملیات بر گشت را انجام می دهد و به سیستم واتر گول دستگاه برش پلاسما می رسد .<br>سیستم فرمان و جرفه زدن این تورج پلاسما توسط دو نوع سیم که یک سیم به سایز ۲.۷۵ به منظور فرمان میکرو سوئیچ (دستی) و یک<br>سیم ۲.۵ تک رشته ای به منظور پایلوت (جرقه) صورت میگیرد .<br>سانترال نری تورچ پلاسما :<br>شامل ۹ عدد سوزن میباشد که این سوزن ها هر کدام فرمان دستی ،<br>فومان جرقه عملیات برشکاری را انجام می دهد برای فرمان دستی<br>سوزن های ۱و۹ برای فرمان جرقه سوزن ۶-۵ بسته می شود.<br>شیلنگ گاز :<br>کلیه تورچ پلاسما اعم از هوای خنک و آب خنک باید حتما از باد استفاده شود تا عملیات برشکاری صورت گیرد<br>اب خنک اتوماتیک عمودی :<br>این تورچ فقط روی دستگاه برش&nbsp;&nbsp; cnc که قابلیت برنامه ریزی و بریدن ورق با ضخامت و دقت زیاد اسنفاده می گردد.<br>تفاوت تورچ پلاسما اتوماتیک ودستی در گردنه و روکش بیرونی ان می باشد .<br>&nbsp;<br>گردنه این تورچ اتوماتیک به صورت عمودی که روی دستگاه cnc نصب میشود<br>واز طریق دستگاه فرمان اتوماتیک میگیرد .<br>روکش این ترچ پلاسما باید حتما زرهی باشد .<br>برای اینکه این تورچ روی دستگاه cnc&nbsp; نصب می شود .<br>ودستکاه دارای یکسیستم کامپیوتری میباشدو عدم استفاده<br>از این روکش باعث نویز و اختلال در سیستم برش کاری می شود .<br>کلیه اجزا تشکیل دهنده تورج اتوماتیک همانند تورچ دستی می باشد که قبلا توضیح داده شود.<br>لازم بذکر است که در بند ۶ تنها تفاوت در سوزنها می باشد<br>که سوزن ۴-۲ در تورچ پلاسما اتوماتیک به هم اتصال دارند.<br>تورچ پلاسما<br>هوا خنک :<br>این تورچ ها مانند اب خنک بصورت دستی و اتوماتیک میباشند<br>ونبز در امپرهای مختلف در بازار بسته به نوع کاربرد صنعتی مورد<br>استفاده قرتار می گیرند که از نظر تقسیم بندی به امپر ۳۰- ۵۰ – ۸۰ -۱۴۱ -۱۵۰ تقسیم می گردد.<br>تورچهای ۳۰-۵۰-۸۰ برای سبک و ورقهای نازک کم حجم مورد استفاده قرار می گیرد.<br>که در صنعت از این تورچ کمتر استفاده میشود<br>به دلیل عمر کوتاه تورچ مقرون به صرفه نبست اما تورچ ۱۴۱ و ۱۵۰ برای کارهای<br>صنعتی و بریدن ورقهای با ضخامت بالا و حجم کاری زیاد مورد استفاده است .<br>اجزا تشکیل دهنده ی این تورچ پلاسما همانند تورچ اب خنک میباشد<br>با این تفاوت که سیستم خنک کننده تورچ از هوا بجای اب استفاده<br>می شود به همین دلیل تورچهای هوا خنکاز یک شیلنک و دو سیم تشکیل می شود<br>وسیستم اتوماتیک هوا خنک همانند اب خنک عمل می کند<br>لوزم مصرف تورچ پلاسما های ذکر شوده وسیستم اتوماتیک هوای خنک همانند اب خنک عمل می کند&nbsp; .<br>لوازم مصرفی تورچ پلاسما ذکر شده اعم از الکترود نازل گپ و گاز پخش کن با یکدیگر فرق دارد<br><br><a href="https://behjoosh.com/tag/%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D8%B3%DB%8C-4000/" target="_blank" title="تورچ مکسی 4000">تورچ ماکسی ۴۰۰۰</a>:<br>مناسب برای انواع جوشکاری سنگین صنعتی<br>استفاده آسان با قابلیت انعطاف‌پذیری بالا به دلیل طراحی مناسب و استفاده از مواد اولیه با کیفیت عالی<br>طراحی مطابق تورچ‌های ماکسی Trafimet ایتالیا<br>طراحی و تست طبق استانداردهای اروپایی EN٥٠٠٧٨<br>&nbsp; این محصول از مرغوب ترین متریال شامل قطعات برنجی ، کابل و شلنگ با استانداردهای روز جهانی تولید شده است.<br>دسته تورچ از جنس پلی آمید الیاف دار با مقاومت بالا در برابر حرارت و ضربه ساخته شده است.<br>قابلیت استفاده برای کاربردهای طولانی مدت صنعتی با آمپر بالا از مهمترین ویژگیهیای محصول ساخته شده است .<br>این محصول می تواند در متراژهای متفاوت از ۴ تا ۱۲ متر مطابق سفارش مشتری طراحی و ساخته شود<br>کلیه اتصالات الکتریکی این محصول مانند اتصالات شستی و بخش برنجی اتصال به دستگاه مطابق با استانداردهای روز اروپا طراحی و ساخته شده است.<br>قابلیت بالای گردش آب برای تسریع در خنک کردن کلیه قطعات داخل تورچ از دیگر مزایای این محصول می باشد.<br>آرگونومی بالای این محصول باعث شده کاربر به آسانی بتواند پیچیده ترین قطعات فولادی را جوشکاری نماید.<br>این تورچ بمنظور جوشکاری انواع قطعات فولادی با مقاطع مختلف قابل استفاده است .<br><br><a href="https://behjoosh.com/" target="_blank" title="عینک جوشکاری">عینک جوشکاری</a><br>استفاده از وسایل ایمنی در زمان جوشکاری با برق یا گاز، همچون بسیاری از فعالیت‌های دیگر صنعتی موضوعی است که باید رعایت شود.<br>ماسک مهم‌ترین وسایله‌ای است که حتما در زمان جوشکاری باید مورداستفاده قرار بگیرد تا از چشم‌ها و صورت کاربر در برابر نورهای و گازهای مضر محافظت کند.<br>صورت و چشم در زمان فعالیت‌های روزانه باید مورد محافظت و توجه ویژه‌ای قرار بگیرد.<br>به‌خصوص اگر شغل شما ازجمله‌ی مشاغل صنعتی یا نیمه‌صنعتی است، استفاده از وسایل ایمنی مانند ماسک وعینک کمک بسیار زیادی در محافظت از چشم‌های شما خواهد کرد.<br>عینک‌هایی که برای استفاده در زمان کار ساخته شده‌اند، شکل‌های گوناگونی دارند.<br>ماسک‌های جوشکاری، قالبا به صورتی هستند تا کاملا صورت را بپوشانند و بند پلاستیکی هم برای محکم کردن آن روی سر تعبیه‌شده است.<br>&nbsp;<br>عینک جوشکاری شفاف<br>عینک جوشکاری سفید<br>استفاده از وسایل ایمنی در زمان جوشکاری با برق یا گاز، همچون بسیاری از فعالیت‌های دیگر صنعتی موضوعی است که باید رعایت شود.<br>ماسک مهم‌ترین وسایله‌ای است که حتما در زمان جوشکاری باید مورداستفاده قرار بگیرد تا از چشم‌ها و صورت کاربر در برابر نورهای و گازهای مضر محافظت کند.<br>صورت و چشم در زمان فعالیت‌های روزانه باید مورد محافظت و توجه ویژه‌ای قرار بگیرد.<br>به‌خصوص اگر شغل شما ازجمله‌ی مشاغل صنعتی یا نیمه‌صنعتی است، استفاده از وسایل ایمنی مانند ماسک وعینک کمک بسیار زیادی در محافظت از چشم‌های شما خواهد کرد.<br>عینک‌هایی که برای استفاده در زمان کار ساخته شده‌اند، شکل‌های گوناگونی دارند.<br>ماسک‌های جوشکاری، قالبا به صورتی هستند تا کاملا صورت را بپوشانند و بند پلاستیکی هم برای محکم کردن آن روی سر تعبیه‌شده است.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>ماسک جوشکاری:<br>کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F دارای فیلتری میباشد که میتواند تاریک گردد .<br>این فیلتر قبل ازجوشکاری روشن میباشد بطوریکه محل جوشکاری وقطعه کار بوضوح قابل مشاهده میباشد . به محض برقرارشدن جریان فیلتر به طور اتوماتیک به سرعت تاریک میشود وبه محض قطع شدن جریان قوس مجددا شفاف میگردد .<br>زمان تغییر ازحالت شفاف به تاریک ۰٫۰۰۰۱ ثانیه میباشد وزمان برگشت از تاریک به روشن بین۰٫۹-۰٫۱ ثانیه قابل تنظیم میباشد . کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F دارای ولوم تنظیم پیوسته شدت تاریکی بین شماره ۱۳-۹ میباشد , که توسط اپراتور قابل تنظیم میباشد .<br>همچنین کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F در حالت عادی وبدون تاریک بودن لنز از اپراتور دربرابر اشعه های مضرUV/IR محافظت مینماید .<br>این محافظت دربرابر UV/IR مطابق بااستاندارد DIN١٣ همواره صورت میگیرد .<br>کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F توسط باطری های نوری موجود روی ماسک شارژ میگردد و نیازی به تعویض باطری و خاموش و روشن نمودن توسط استفاده کننده ندارد .<br>کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F مجهز به ۲ عدد سنسور حساس به نور میباشد .<br>همچنین لنز وفیلتر کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F توسط یک صفحه پلیمری شفاف بسیار محکم محافظت میگردد .<br>این صفحه دارای مقاومت بالائی دربرابر خراشیدگی, پایداری حرارتی وعدم چسبندگی دربرابر ذرات می باشد .<br>۱-پوشش محافظ لنز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۹-صفحه تنظیم پایه کلاه<br>۲-شیشه محافظ خارجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۰-ولوم تنظیم سربند<br>۳-فیلتراتوماتیک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۱-پوش روی سربند<br>۴-شیشه محافظ داخلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۲-پیچ های تنظیم سربند<br>۵-ولوم تنظیم شدت تاریکی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۳-صفحه تنظیم نقطه ای استقرارکلاه<br>۶-مهره ثابت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۴-مهره نگه دارنده<br>۷- صفحه درجات تاریکی کلاه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۵-ولوم تنظیم حساسیت<br>۸-دکمه تنظیم سربند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۱۶-ولوم تنظیم تاخیر<br>روش استفاده از کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F :<br>۱-کلاه <a href="https://behjoosh.com/" target="_blank" title="ماسک جوشکاری">ماسک جوشکاری</a> اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F را مطابق (شکل) مونتاژ نمایید.<br>۲- منبع تغذیه جریان لازم برای کارکردن کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F بوسیله سلولهای نوری با دو باتری لیتیوم تامین می گردد که روشن و خاموش شدن آنها بوسیله جریان کنترل میگردد .<br>کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F را می توانید مانند یک کلاه ماسک معمولی استفاده نموده یا بدون نیاز به خاموش کردن و دستکاری پس از استفاده کنار بگذارید.<br>۳-انتخاب میزان تاریکی: به محض آغاز جریان کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F تاریک میگردد<br>که در اینجا اپراتور میتواند مطابق نیاز و نوع عملیات توسط ولوم شماره ۵ که درشکل آورده شده شدت تاریکی را تنظیم نماید.<br>۴-انتخاب زمان تاخیر (delay): با تغییر دکمه delay (شماره ۱۶)که در پشت فیلتر نصب شده زمان تغییر لنز کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-٢٠٠٠F از تاریک به روشن بین ۰٫۹-۰٫۱ ثانیه قابل تنظیم می باشد .<br>در حالت تنظیم Min (حداقل):<br>در این حالت لنز حداقل پس از۰٫۱ ثانیه از حالت تاریک به روشن تغییر میکند که این زمان بستگی به دمای نقطه جوشکاری و شدت تاریکی لنز دارد.این حالت برای جوشکاری های سبک وطول کوتاه مناسب است. <br> <p> </p> text/html 2017-06-11T05:22:10+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی گیفت کارت آیتونز صحیح است # http://sweet-stories.mihanblog.com/post/44 <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid #4F81BD 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:accent1;padding:0cm 0cm 4.0pt 0cm" align="justify"> <p class="MsoTitle" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans">گیفت کارت آیتونز یا گیفت کارت آیتیونز صحیح است ؟</font></p> </div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">بسیاری کاربران برایشان سوال است که <a href="https://giftcardbaz.com/">گیفت کارت آیتونز</a> صحیح است یا گیفت کارت آیتیونز ! به همین دلیل ما به سراغ مراجع زبان فارسی رفته و دنبال این قضیه رو به صورت کامل گرفتیم و متوجه شدیم که ... ؟ برای خواندن جوابی که به دست فروشگاه آنلاین <span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">giftcardbaz.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به آن رسیده است ادامه مطلب را بخوانید . این مطلب رو هم مد نظر داشته باشیم که <a href="https://giftcardbaz.com/">گیفت کارت</a> یک کد دیجیتال برای خرید از آپ استور های اپل ، گوگل ، آمازون و ... می باشند و برای خرید کتاب ، برنامه و خرید های درون برنامه ای استفاده می گردد .</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><h1 dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><a href="https://giftcardbaz.com/"><img class="size-large wp-image-2122 tie-appear" src="http://blog.giftcardbaz.com/wp-content/uploads/2017/05/itunes_giftcard_giftcardbazcom_for_buy1-1024x683.jpg" alt="گیفت کارت آیتونز یا گیفت کارت آیتیونز" width="401" height="267"></a></h1><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoCaption" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR">Figure</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span style="mso-no-proof:yes">١</span>گیفت کارت آیتونز یا گیفت کارت آیتیونز</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><h1 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">گیفت کارت آیتونز یا گیفت کارت آیتیونز</font></h1><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">ما به سراغ موتور های جستجوی ایران مثل واژه یاب ، جسجو و ... که در لغت نامه دهخدا جستجوی آنلاین انجام می دهند رفته و دو کلمه آیتونز و آیتیونز را جستجو کردیم که نتایج به شرح زیر بود :</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: red;" lang="FA">متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی آیتونز در لغتنامه دهخدا یافته نشد.</span><span dir="LTR" style="color:red;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">برای جستجوی بهتر:<span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.<span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)<span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><b>همین طور کلمه آیتیونز</b></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: red;" lang="FA">متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی آیتیونز در لغتنامه دهخدا یافته نشد.</span><span dir="LTR" style="color:red;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">برای جستجوی بهتر:<span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.<span dir="LTR" style="mso-bidi-language: FA"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)<span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>- در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">در فرهنگ لغت نامه فرهنگ معین نیز معنی این دو کلمه هنوز اضافه نشده است و ظاهرن باید فرهنگستان لغت برای اونها جایگزین پیدا کنه یا به قول بعضی از دوستان وبلاگ گیفت کارت باز دات کام شاید ما اشتباه می کنیم و آیتونز یا آیتیونز یک کلمه خاص هست که امکان ترجمه آن وجود ندارد .</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">با این حال به سراغ موتور جستجوی گوگل رفته و سرچ کردن کلمه گیفت کارت آیتونز و همین طور گیفت کارت آیتیونز متوجه این شدیم که خود گوگل کلمه گیفت کارت آیتونز رو بیشتر مد نظر قرار داره .</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: red;" lang="FA">آیا منظور شما این بود؟: آیتونز</span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><h2 dir="RTL" style="text-align:center;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="font-weight: normal;"><a href="https://giftcardbaz.com/"><span dir="LTR" style="color:#4F81BD;mso-themecolor: accent1;text-decoration:none;text-underline:none"><img src="file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" width="468" height="60" border="0"></span></a></span></strong><strong><span style="mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:major-bidi;font-weight:normal" lang="AR-SA"></span></strong></font></h2><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><h2 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><strong><span style="mso-ascii-font-family:Cambria;mso-ascii-theme-font:major-latin; mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font:major-latin;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:major-bidi;font-weight:normal" lang="AR-SA">گیفت کارت آیتونز در ویکی پدیا</span></strong></font></h2><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">این توضیحات و نحوه نوشتن کلمه آیتونز در ویکی پدیا می باشد :</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">آی‌تیونز (به انگلیسی: <span dir="LTR">iTunes</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) یک پخش کننده چند رسانه‌ای، کتابخانه رسانه‌ای و نرم‌افزار کاربردی‌ای جهت مدیریت تلفن‌های همراه است و توسط اپل توسعه داده شده است و برای بازی و دانلود و سازماندهی فایل‌های صوتی و دیجیتالی در کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل اواس ایکس و مایکروسافت ویندوز می‌باشد. آیتیونز استور همچنین در آیپاد تاچ، آیفون و آیپد هم قرار دارد.<span dir="LTR"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">از طریق آی‌تیونز استور، کاربران می‌توانند به خرید و دانلود موزیک، موزیک ویدئو، نمایش‌های تلویزیون، کتاب‌های صوتی، پادکست‌ها، ویدیوها (اجاره ویدیو در برخی کشورها)، و زنگ‌های موجود در آیفون، آیپد و آیپاد تاچ (نسل چهارم به بعد). نرم‌افزار کاربردی آیفون، آیپد و آیپاد تاچ را می‌توانید از اپ استور دریافت کنید.<span dir="LTR"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">آی‌تیونز ۱۲ جدیدترین نسخه آی‌تیونز، قابل دسترس برای اواس ایکس ورژن ۱۰٫۷٫۵ یا بالاتر و ویندوز ایکس پی یا بالاتر. این نرم‌افزار در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شد.</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">برای دانلود آیتونز به آدرس اینترنتی : <span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Arial">http://www.apple.com/itunes</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/ مراجعه کنید. منبع : ویکی پدیا</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><h2 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">نتیجه گیری : گیفت کارت آیتونز صحیح است </font></h2><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">همین طور بین ١٠٠<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>نفر از مشتریان فروشگاه آنلاین گیفت کارت باز دات کام به صورت کاملا تصادفی این سوال رو مطرح کرده که ٨٧ نفر از کاربران کلمه گیفت کارت آیتونز رو صحیح دانسته و در موتور های جستجو سرچ می کنند . برای خواندن مطالب بیشتر در این زمینه می توانید به <a href="http://blog.giftcardbaz.com/">وبلاگ گیفت کارت باز دات کام</a> به آدرس اینترنتی <span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">blog.giftcardbaz.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مراجعه کنید .<span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"></span></font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><font face="Mihan-Iransans">نظرات گرم خود را در وبلاگ گیفت کارت باز به اشتراک بگذارید . همچنین در صورتی که نظری مخالف نظر ما دارید صحبت های خود را با ما در ارتباط بگذارید. در آخر اینکه شما برای خرید گیفت کارت آیتونز یا گیفت کارت آیتیونز ( <span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">Giftcard iTunes</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ) می توانید به سایت <span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">giftcardbaz.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مراجعه کنید و با خیال راحت گیفت کارت خود را خریداری کنید .</font></p><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> </font></div> <p> </p> text/html 2017-05-02T13:55:49+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی فال روزانه بر اساس ماه تولد http://sweet-stories.mihanblog.com/post/43 <p style="text-align: center;"><a href="http://www.persian-star.org/fal/"><strong>فال روزانه امروز</strong></a></p> <div align="center"><figure id="attachment_401" style="width: 350px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.persian-star.org/fal/"><img class="wp-image-401 size-full" src="http://www.persian-star.org/wp-content/uploads/2014/02/fale-roozaneh.jpg" alt="فال روزانه , فال روز تولد , فال امروز" height="350" width="350"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong>فال روزانه</strong></figcaption></figure></div> <h2><a href="http://www.persian-star.org/fal/">فال روزانه</a> امروز و فردا را هر روز در <a href="http://www.persian-star.org/" target="_blank" title="">پرشین استار</a> بخوانید</h2> <h2><span style="color: #008000;">متولدین فروردین</span></h2> <p>هیجانات زندگی کم کم ناپدید می شوند و شما را با مجموعه ای از احساسات درهم آمیخته تنها می گذارند. اما به تدریج تسلی می یابید، زیرا در نهایت راه آسوده زیستن را پیدا خواهید کرد. تنها ناراحتی شما این است که در کارتان وقفه به وجود آمده است. البته دلیلی وجود ندارد که بخواهید به خاطر از دست دادن هیجانات زندگی خودتان را نگران کنید، زیرا نیرو و هیجان ناگهانی خیلی زودتر از آن چه فکرش را می کنید مجدداً به سراغ تان خواهد آمد. در این مدت سعی کنید تا از آرامشی که دست داده نهایت استفاده را ببرید، مثلاً می توانید کاری کنید تا ذخیره ی انرژی انجام دهید. انرژی و زنده دلی دوباره ای که به دست آورده اید باعث می شود تا بتوانید انرژی های ماورایی خود را به بهترین شکل ممکن به کار گیرید.</p> <h2><span style="color: #008000;">متولدین اردیبهشت</span></h2> <p>امروز به نظر می رسد که باید دوباره با مسئولیت های کاری دست و پنجه نرم کنید، اما از طرفی ضرورت شدیدی احساس می کنید که شما را به فرار از وظایفی که بر دوش دارید فرامی خواند. حتی اگر لازم باشد که مدام سر کارتان باشید، اما هنوز هم می توانید کمی وقت پیدا کنید تا اوقاتی را به فراغت بگذرانید. شاید همکاران تان فکر کنند که گوشه گیری می کنید، اما آن ها متوجه نمی شوند که شما متولدین برج ثور چگونه احساسات تان را پردازش می کنید. فقط بگذارید دیگران بدانند که چه قدر لازم دارید تا اوقاتی را به تنهایی بگذرانید و بدون وقفه درباره ی آینده ی تان فکر کنید. احساسات تان را به وسیله ی مراقبه پالایش کنید و کمی هم به رویاپردازی مشغول شوید، سپس می توانید دست به کار شوید.</p> <h2><span style="color: #008000;">متولدین خرداد</span></h2> <p>امروز سیاره ی کلیدی شما که عطارد است با مریخ پرمدعا در یک راستا قرار می گیرد و به این ترتیب فعل و انفعالات کهکشانی موجب می شوند تا بر خواسته های خود پافشاری کنید. اما تقریباً غیر ممکن است که بتوانید میزان انرژی مصرفی تان را در گفت و گو با دیگران به درستی تنظیم کنید. ممکن است در نهایت به این نتیجه برسید که خیلی قوی هستید، یا شاید برعکس. امروز ممکن است نتوانید انرژی مصرفی خود را کنترل کنید، اما فردا این قابلیت را پیدا خواهید کرد و قدرت اطمینان نیز به سراغ تان خواهد آمد. در این مدت به نفع تان است که انعطاف پذیری نشان دهید تا بهتر بتوانید پیام تان را به دیگران انتقال دهید.</p> <h2><span style="color: #ff0000;">متولدین تیر</span></h2> <p>امروز به نظر می رسد که تمایل دارید با همکاران تان ارتباط برقرار کنید، البته دلیل تان فقط این است که می خواهید اهداف شغلی و برنامه هایی را که برای آینده دارید با آن ها در میان بگذارید. درست است که دل تان می خواهد یک تصویر ایده آل از آینده ارایه دهید، اما باید سعی کنید تا در این جهت قدمی هم بردارید. وقتی افکارتان را بیان کردید و مورد قضاوت قرار نگرفتید، متوجه می شوید که مهم ترین نکته چیست. فقط به خاطر داشته باشید که هم فکری یک جاده ی دو طرفه است؛ به نظرات دیگران هم گوش دهید تا در راهی که در پیش گرفته اید به شما انگیزه دهند.</p> <h2><span style="color: #ff0000;">متولدین مرداد</span></h2> <p>امروز به نظر می رسد که به دور خودتان می پیچید، انگار با خودتان کلنجار می روید تا راهی پیدا کنید که بین خواسته های تان و مسئولیت هایی که به عهده دارید تعادل برقرار کنید. متأسفانه در بند تعهدات گذشته گرفتار شده اید و آزادی تان محدود شده است. همین طور که به راه فرار فکر می کنید، می توانید تصمیم بگیرید که دقیقاً چه کاری باید انجام دهید. هوشمندانه ترین راهکار این است که هر کاری که در پیش می گیرید، به کاربردی بودن آن نیز توجه کنید. اما بدانید که در هفته های آینده ممکن است اشتباه در تصمیم گیری به سراغ تان بیاید.</p> <h2><span style="color: #ff0000;">متولدین شهریور</span></h2> <p>امروز سعی می کنید تا جایی که امکان دارد کارهای نیمه تمام را به سرانجام برسانید و به ثبات برسید. بهتر است فعلاً بر اساس احساسات تان عمل کنید تا کارآیی شما افزایش یابد، ممکن است مجبور شوید به دیگران بگویید که اصلاً لزومی ندارد که با سرعت به پیش بروید. خوشبختانه امروز به راحتی می توانید در مقابل اتهامات دیگران از خودتان دفاع کنید. اگر مسأله ی مهمی پیش آمد حتماً سر حرف تان بایستید و ترس به خود راه ندهید، اما به خاطر داشته باشید که در این مسیر به احساسات دیگران لطمه نزنید. بگذارید تا اعمال تان به جای شما حرف بزنند، به این ترتیب یک حس حکمرانی پنهان به شما دست خواهد داد.</p> <h2><span style="color: #993366;">متولدین مهر</span></h2> <p>امروز یک رابطه ی نه چندان عمیق شما را به فکر فرو می برد، زیرا از احساسات <b><a href="http://www.persian-star.org/fal/" target="_blank" title="">فال روز تولد</a></b> سطحی فراتر خواهید رفت. از این که احساسات تان را مستقیماً بیان کنید نمی ترسید، اما ممکن است این شیوه ی ارتباطی با راهکار طرف مقابل تان جور نباشد. البته بهتر است همین طور ادامه دهید و موضع تان را به بهترین شکل ممکن توضیح دهید، اما وقتی حرف تان را زدید به نفع تان است دیگر چیزی نگویید. صبور باشید، خیلی بیشتر از آن چه فکرش را می کنید طول خواهد کشید تا این کشمکش به سرانجام برسد. فقط به خاطر داشته باشید که باید به دیگران هم اجازه ی حرف زدن بدهید و بگذارید به اندازه ی شما فرصت دفاع از خود داشته باشند.</p> <h2><span style="color: #993366;">متولدین آبان</span></h2> <p>امروز اصلاً متوجه نمی شوید که چرا همکاران تان به وعده هایی که داده اند عمل نمی کنند. تمام سعی تان را می کنید تا این وضعیت را نادیده بگیرید، اما کسی هست که شما را تحریک می کند تا اقدامی انجام دهید. البته کج خلقی کردن کلید حل این مشکل نیست. نمی توانید دیگران را مجبور به تغییر کنید، مگر این که آن ها خودشان تمایل به این کار داشته باشند. بهتر است خودتان را درگیر مشاجره های بی پایان نکنید، زیرا این کشمکش ها به سرانجام نخواهند رسید. در عوض سعی کنید مسئولیت واکنش های احساسی خود را بپذیرید و سپس خودتان را به سادگی از این احساسات رها کنید.</p> <h2><span style="color: #993366;">متولدین آذر</span></h2> <p>امروز اگر بخواهید خودتان را درگیر جزییات غیر ضروری کنید نتیجه ای جز ناراحتی به همراه نخواهد داشت، زیرا آدمی هستید که دوست دارد به همه چیز با یک دید کلی نگاه کند. به این ترتیب می توانید اصول پایه را دریابید و مسیر مستقیم به سوی اهداف تان را پیدا کنید. کارهای زیادی روی سرتان ریخته که باید انجام شان دهید، اما بهتر است بین روحیه ی ماجراجویی و تعهدات تان تعادل برقرار کنید.</p> <h2><span style="color: #0000ff;">متولدین دی</span></h2> <p>گاهی وقت ها متولد برج جدی بودن هم مزیت های خودش را دارد. اگر مدت هاست که با احساس وظیفه شناسی مشغول کار و فعالیت بوده اید، اکنون زمان آن است که به فراغت بپردازید و دیگران کار کنند. البته اطرافیان تان ممکن است حسادت کنند، به ویژه اگر کارهای نیمه تمامی داشته باشند که مانع شادی و تفریح آن ها می شود. اما همه چیز بر وفق مرادتان پیش نخواهد رفت، زیرا ممکن است متوجه چیزی شوید که فکر می کردید انجام اش داده اید اما نیمه تمام رها شده است. در نهایت این که اجازه ندهید امور جزیی روزتان را خراب کنند.</p> <h2><span style="color: #0000ff;">متولدین بهمن</span></h2> <p>کارهای نیمه تمامی دارید که شخصی هستند، اما دوست ندارید امروز به سراغ شان بروید. اما این تأخیر موجب می شود تا به سایر کارها نیز نپردازید. سعی کنید تا اهمیت خانه و خانواده را دریابید و در این مسیر مقاومت نکنید. ممکن است نتوانید به راحتی تصمیم به کاری بگیرید، اما بهتر است با مثبت اندیشی به زندگی نگاه کنید، به این ترتیب می توانید پیشرفتی را که حاصل می شود ببینید. وقت بگذارید و اولویت های تان را مجدداً بررسی کنید و سپس دست به کار شوید.</p> <h2><span style="color: #0000ff;">متولدین اسفند</span></h2> <p>به نظر می رسد که تصمیم ندارید در هفته ی پیش رو در برنامه ای که تنظیم کرده اید تغییری حاصل کنید. اگرچه این سرسختی و لجاجت به نفع تان خواهد بود تا کارآمد تر عمل کنید، اما تلاش برای پیش بردن برنامه ی فعلی باعث به وجود آمدن شرایط استرس زا می شود. سعی کنید انعطاف پذیر باشید تا در مسیر درست قرار بگیرید. فقط اگر کمی بیشتر تلاش کنید، آن وقت این قابلیت را پیدا خواهید کرد تا چالش های پیش رو را به فرصتی ارزشمند تبدیل کنید.</p> <p align="center"><a href="http://www.persian-star.org/fal/" target="_blank" title="">فال روزانه فردا</a></p> text/html 2017-03-06T08:21:18+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی **دانلود آهنگ برگرد از سیروان خسروی http://sweet-stories.mihanblog.com/post/41 <p><a href="http://www.musicahang.ir/tag/sad-music/"><strong>دانلود آهنگ غمگین</strong></a> <strong>سیروان خسروی</strong> به نام <a href="http://www.musicahang.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/"><strong>برگرد</strong></a> با کیفیت بالا و لینک مستقیم</p> <p>ترانه: زانیار خسروی , ملودى و تنظیم: سیروان خسروی</p> <h2>متن آهنگ جدید سیروان خسروی بنام برگرد</h2> <p>امشبم نیستی میرم تو خیابون</p> <p>شاید بشم آروم یکم زیر بارون</p> <p>امشبم نیستی داغون داغونم</p> <p>آهنمون و تنهایی می خونم</p> <p>دیگه اینجا نیستی همه جا تاریکه</p> <p>بی تو بغض توی این چشمام و گریه نزدیکه</p> <p>دیگه اینجا نیستی شهرمون بی روحه</p> <p>بی تو غصه و غم تو قلبم قد یه کوهه</p> <p>برگرد بی تو نمیشه اینجور سر کرد</p> <p>خاطراتت حالم و بدتر کرد</p> <p>دارم میمیرم بی تو برگرد برگرد</p> <p>امشبم نیستی بازم غرق خیالم که کنارم هستی که نشکسته بالم</p> <p>امشبم نیستی سر بذارم رو شونت دلم هوات و کرده برگرد به خونم</p> <p>دیگه اینجا نیستی همه جا تاریکه</p> <p>بی تو بغض توی این چشمام و گریه نزدیکه</p> <p>دیگه اینجا نیستی شهرمون بی روحه</p> <p>بی تو غصه و غم تو قلبم قد یه کوهه</p> <p>برگرد بی تو نمیشه اینجور سر کرد</p> <p>خاطراتت حالم و بدتر کرد</p> <p>دارم میمیرم بی تو برگرد برگرد</p> <figure id="attachment_12237" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.musicahang.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/"><img class="wp-image-12237 size-full" src="http://www.musicahang.ir/wp-content/uploads/2017/02/Sirvan-Khosravi-Bargard.jpg" alt="سیروان خسروی , برگرد" height="500" width="500"></a><figcaption class="wp-caption-text">سیروان خسروی</figcaption></figure> <p style="text-align: center"><a href="http://dl.musicahang.ir/images/46654333598817996255.mp3">دانلود آهنگ با کیفیت 320</a></p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "> <br></div> text/html 2017-02-25T15:54:51+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی عکس های لو رفته و خفن از بازیگران معروف زن هالیوود** http://sweet-stories.mihanblog.com/post/40 <p style="text-align: right;"><strong><a href="http://www.coca.ir/makeup-free-hollywood-actress/">عکس های لو رفته</a></strong> از چهره متفاوت بازیگران و سلبریتی های <strong><a href="http://www.coca.ir/tag/hollywood/">هالیوود</a></strong> بدون آرایش</p> <p style="text-align: right;"><a href="http://www.coca.ir/">کوکا</a> : در ادامه <strong><a href="http://www.coca.ir/photo/">عکس های خفن</a></strong> بازیگران معروف را مشاهده خواهید کرد و شاید از چهره جدید این بازیگران و خوانندگان مشهور هالیوودی متعجب شوید.</p> <figure id="attachment_212694" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.coca.ir/makeup-free-hollywood-actress/"><img class="size-full wp-image-212694" title="عکس های لو رفته بازیگران" src="http://www.coca.ir/wp-content/uploads/2017/02/scarlett-johansson.jpg" alt="عکس لو رفته اسکارلت جوهانسون" width="500" height="619"></a><figcaption class="wp-caption-text">اسکارلت جوهانسون</figcaption></figure> <figure id="attachment_212696" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.coca.ir/makeup-free-hollywood-actress/"><img class="size-full wp-image-212696" title="عکس های لو رفته بازیگران" src="http://www.coca.ir/wp-content/uploads/2017/02/kate-no-makeup-460.jpg" alt="عکس لو رفته کیت وینسلت" width="500" height="601"></a><figcaption class="wp-caption-text">کیت وینسلت</figcaption></figure> <figure id="attachment_212698" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.coca.ir/makeup-free-hollywood-actress/"><img class="wp-image-212698 size-full" title="عکس های لو رفته بازیگران" src="http://www.coca.ir/wp-content/uploads/2017/02/kristen-stewart.jpg" alt="عکس لو رفته کریستن استوارت" width="500" height="717"></a><figcaption class="wp-caption-text">عکس لو رفته کریستن استوارت</figcaption></figure> <a href="http://www.coca.ir/makeup-free-hollywood-actress/"><img class="wp-image-82750 size-full" title="عکس های لو رفته بازیگران" src="http://www.coca.ir/wp-content/uploads/2013/07/makeup-free-actress-1.jpg" alt="عکس لو رفته کیم کارداشیان" width="500" height="333"></a> text/html 2017-01-31T06:22:27+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی ## خرید گیفت کارت استیم در گیفتی http://sweet-stories.mihanblog.com/post/39 <font class="text4"> <a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="گیفت کارت استیم">گیفت کارت استیم</a>&nbsp; (Steam) یک نرم‌افزار انجام توزیع دیجیتال،<a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="گیفت کارت Steam">گیفت کارت Steam</a>&nbsp; مدیریت حقوق دیجیتال،<a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت استیم">خرید گیفت کارت استیم</a> بازی ویدئویی چندنفره و پلت‌فرم‌های ارتباطی است <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="فروش گیفت کارت استیم">فروش گیفت کارت استیم</a> که توسط شرکت والو توسعه می‌یابد.<a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="خرید گیفت کارت Steam استیم">خرید گیفت کارت Steam استیم</a> این نرم‌افزار برای توزیع بازی‌های رایانه‌ای و رسانه‌های مرتبط آنلاین استفاده می‌شود؛ <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید آنلاین گیفت کارت استیم">خرید آنلاین گیفت کارت استیم</a> به صورتی که داده‌های مرتبط با آن‌ها توسط بازیبازان <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 5 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 5 دلاری استیم</a> یا توسعه‌دهندگان مستقل کوچک‌تر به خانه‌های نرم‌افزار بزرگ‌تر به اشتراک گذاشته می‌شود. <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت ارزان استیم">خرید گیفت کارت ارزان استیم</a> در اکتبر ۲۰۱۲، شرکت والو ویژگی جدیدی را فراهم کرد <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="گیفت کارت ارزان استیم">گیفت کارت ارزان استیم</a> تا داده‌های از نوع غیر بازی‌های رایانه‌ای نیز در محیط انجمن استیم به اشتراک گذاشته شود.<br><a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 1 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 1 دلاری استیم</a><br><a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 2 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 2 دلاری استیم</a><br><a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 5 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 5 دلاری استیم</a><br><p>در این مطلب که توسط تیم&nbsp;گیفتی&nbsp; تهیه شده است نحوه استفاده از <strong>گیفت کارت استیم</strong> و همچنین نحوه تغییر کشور اکانت خود به آمریکا را به شما آموزش خواهیم داد .</p><p><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:rgb(255, 0, 0)">نکته بسیار مهم :‌</span></strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>برای استفاده از&nbsp;گیفت کارت های استیم&nbsp;که&nbsp;</strong></span><span style="font-size:14px"><strong><a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 10 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 10 دلاری استیم</a> در فروشگاه&nbsp;<a href="http://www.geefti.com">گیفتی دات کام</a>&nbsp;عرضه می شوند&nbsp;</strong></span><span style="font-size:14px"><strong><a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 20 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 20 دلاری استیم</a> کشور اکانت استیم شما مهم نیست و واحد پولی آن هنگام استفاده از ردیم کردن گیفت کارت تبدیل میشود&nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="font-size:14px"><strong><a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 25 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 25 دلاری استیم</a> ٬‌ همچنین حتما باید از <span style="color:#FF0000">آی</span> <span style="color:#FF0000">پی</span> <span style="color:#FF0000">آمریکا</span> جهت وارد شدن به اکانت خود استفاده کنید&nbsp;</strong></span><span style="font-size:14px"><strong><a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 30 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 30 دلاری استیم</a> در غیر این صورت هنگام وارد کردن کد کارت با <span style="color:#FF0000">ارور</span> <span style="color:#FF0000">Invalid</span> <span style="color:#FF0000">Code</span> مواجه خواهید شد.</strong></span></p><p style="text-align:right"><br><a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 50 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 50 دلاری استیم</a></p> <p>بعد از تغییر آی پی سیستم خود به آمریکا وارد سایت استیم به آدرس زیر شوید:</p> <p style="text-align:left">http://store.steampowered.com</p><p style="text-align:left"><a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="خرید گیفت کارت 100 دلاری استیم">خرید گیفت کارت 100 دلاری استیم</a></p> <p>همان طور که در عکس زیر مشاهده میکنید از قسمت <a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="خرید گیفت کارت">خرید گیفت کارت</a> بالا سمت راست گزینه لاگین را انتخاب کنید:</p><p><br></p> <br></font> text/html 2017-01-31T06:21:57+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی ## گیفت کارت ارزان استیم http://sweet-stories.mihanblog.com/post/38 <font class="text4"> در صورتی که قبلا اکانت<a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="گیفت کارت ارزان 1 دلاری استیم Steam"> گیفت کارت ارزان 1 دلاری استیم Steam</a> ساخته اید یوزنیم و پسورد خود را وارد کنید و در غیر این صورت جهت ساخت اکانت استیم گزینه Join Steam را کلیک کنید و ثبت نام کنید.<a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="گیفت کارت ارزان 2 دلاری استیم Steam">گیفت کارت ارزان 2 دلاری استیم Steam</a><br><br> سپس وارد اکانت خود شوید و از قسمت بالا سمت راست بر روی یوزرنیم خود کلیک کنید <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="گیفت کارت ارزان 5 دلاری استیم Steam">گیفت کارت ارزان 5 دلاری استیم Steam</a> و وارد منوی Account Detail شوید. صفحه ایی همانند عکس زیر نمایان خواهد شد:<br><br><p>سپس <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="" title="گیفت کارت ارزان 10 دلاری استیم Steam">گیفت کارت ارزان 10 دلاری استیم Steam</a> بر روی گزینه Add Founds To Your Steam Wallet کلیک کنید تا وارد بخش <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="گیفت کارت ارزان 20 دلاری استیم Steam">گیفت کارت ارزان 20 دلاری استیم Steam</a> زیر شوید:</p><p>در این مرحله بر روی گزینه Redeem a Steam Wallet Code که در سمت راست قرار دارد کلیک کنید <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="گیفت کارت ارزان 25 دلاری استیم Steam">گیفت کارت ارزان 25 دلاری استیم Steam</a><br>&nbsp;و وارد صفحه زیر شوید:</p><p>سپس <a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="گیفت کارت رایگان استیم">اسکن گیفت کارت استیم</a> که از فروشگاه<a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="گیفت حرید گیفت کارت"> خرید گیفت کارت</a> خریداری کرده اید را باز نموده و کد <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="گیفت کارت Steam">گیفت کارت استیم</a> را در کادر وارد کرده و بر روی Continue کلیک کنید. </p><p>در صورتی که برای اولین بار قصد استفاده از <a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="گیفت کارت ارزان 30 دلاری استیم"><strong>گیفت کارت ارزان 30 دلاری&nbsp; استیم</strong></a><strong></strong> را دارید همانند عکس زیر اطلاعات محل سکونت آمریکا از شما در خواست میشود:</p><p><a href="http://geefti.com/learning/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DA%AF%DB%8C%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85" target="_blank" title="گیفت کارت ارزان 50 دلاری استیم Steam">گیفت کارت ارزان 50 دلاری استیم Steam</a><br><br></p><p>برای پر کردن اطلاعات سکونت آمریکا میتوانید از مشخصات زیر استفاده کنید: </p><p style="text-align:center">Street Address: 1168 E<br> Street Address,Line2: Mission BLVD<br> City: Pomona<br> State: California &nbsp;CA<br> Country: United State<br> Zip Code: 91766</p> <p>در نهایت بعد از پر کردن فرم بر روی گزینه Continue &nbsp;کلیک کنید.</p> <p>در پایان بعد از ردیم شدن کد و اضافه شدن موفق <a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="گیفت کارت">گیفت کارت</a> به اکانت خود با صفحه زیر روبه رو خواهید شد:</p><p>حال میتوانید از اعتبار موجود در اکانت خود برای خرید و دانلود بازی برای خود یا دیگران اقدام کنید.</p> <p><br> اگر سوالی دارید می توانید در بخش نظرات مطرح کنید تا تیم پشتیبانی <a href="http://geefti.com/" target="_blank" title="گیفت کارت ارزان 100 دلاری استیم Steam">گیفت کارت ارزان 100 دلاری استیم Steam</a> فروشگاه&nbsp;<strong>گیفتی</strong>&nbsp;پاسخ گوی شما باشد .</p></font> text/html 2017-01-31T06:21:23+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی ## فرش کاشان - فرش 700 شانه - فرش 1000 شانه http://sweet-stories.mihanblog.com/post/37 <font class="text4"> <h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-1000-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-2/" target="_blank" title="قیمت فرش 1000 شانه">قیمت فرش 1000 شانه </a></h2><p>فرش 1000 شانه قیمت رقابتی دارد با توجه به اینکه تولید کننده های فرش ماشینی در سالهای اخیر به تولید فرش های مدرن تهران پسند رو آورده اند و در چند سال اخیر فرش 1000 شانه رقابتی گرفته و دلیل اصلی آن هم افزایش تولید فرش 1000 شانه میباشد.<br>البته فرش 1000 شانه قیمت آن نسبت به 2 سال اخیر کاهش داشته و تولید کننده های فرش ماشینی با کاهش قیمت تمام شده فرش 1000 شانه&nbsp; آن را کاهش داده اند. اما این تنها دلیل کاهش قیمت فرش 1000 شانه نیست. <a href="http://armancarpet.com/farsh-kashan/" target="_blank" title="farsh kashan">farsh kashan</a> یکی دیگه از دلایل کاهش قیمت فرش 1000 شانه تولید نخ خواب این فرش توسط تولید کنندگان داخلی است. قبلا تولید کنندگان فرش 1000 شانه قیمت بالاتری پرداخت می کردند جهت مواد اولیه و واردات نخ از اروپا یا از ترکیه. دلیل اصلی البته زیاد شدن تعداد فرش 1000 شانه قیمت آنرا هم کاهش داده است.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://kasra2903.mihanblog.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%201000%20%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87" target="_blank" title="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-1000-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/">فرش ماشینی 1000 شانه</a></h2><p>تولید فرش ماشینی&nbsp; 1000 شانه به صورت گسترده ای در شرکت فرش کاشان (<a href="http://armancarpet.com/farsh-mashini/" target="_blank" title="farsh mashini">farsh mashini</a>) رو به رشد می باشد . فرش ماشینی 1000 شانه با تراکم 3000 جزء فرش های مرغوب شرکت فرش کاشان می باشد. نمایندگی فرش کاشان با ارائه فرش ماشینی 1000 شانه و فرش 700 شانه و تابلو فرش توانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند چرا که نمایندگی فرش کاشان محصولات خود را از شرکت فرش کاشان ( فرش آرمان ) تهیه می کند و نماینده شرکت فرش کاشان در سراسر ایران می باشد.<br>خاصیت فرش ماشینی 1000 شانه این است که با تراکم بالا و بافت ریز و نخ ریز و محکم به فرشی ظریف و با کیفیت و بادوام تبدیل شده است.<br>در شرکت فرش کاشان برای تولید فرش 1000 شانه از طراحی و خلاقیت بالقوه هنرمندان فرش ماشینی کاشان استفاده می شود لذا فرش ماشینی 1000 شانه جزء فرش های جدید و مرغوب شرکت فرش کاشان <a href="http://armancarpet.com/sherkat-farsh/" target="_blank" title="sherkate farsh">sherkate farsh</a> می باشد.<br>البته فرش 700 شانه نیز جزء فرش های با کیفیت و خوش طرح و هنری شرکت فرش کاشان می باشد.<br><a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="فرش ماشینی کاشان">فرش ماشینی کاشان</a> 1000 شانه، فرش هفتصد شانه، تابلو های فرش، همه و همه از محصولات شرکت فرش کاشان ( فرش آرمان ) می باشد که در رنگ ها و طرح های مختلف به بازار عرضه می شوند.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-700-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="" title="فرش 700 شانه">فرش 700 شانه</a></h2><p><a href="http://kasra2903.mihanblog.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4%20700%20%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-700-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/">فرش 700 شانه کاشان</a> دستبافت گونه و 8 رنگ میباشند. مشتریان گرامی با مراجعه به نمایندگی فرش کاشان در سراسر ایران می توانند به راحتی فرش 700 شانه کاشان را تهیه کنند. فرش 700 شانه تراکم 2550 از نخ 100% اکرلیک هیت ست می باشد . همان طور که می دانید ویژگی نخ اکرلیک نخ بدون پرز دهی و الیاف نرم می باشد. نخ اکرلیک که با آن شرکت فرش کاشان ( فرش آرمان ) فرش 700 شانه کاشان را تولید می کنند برتری هایی دارد مانند رنگ های زنده و شفاف و مقاومت در برابر حرارت و … که این برتری در فرش های پلی استر و غیر اکرلیک وجود ندارد.<br>طرح دستبافت گونه <a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-700-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/" target="_blank" title="قیمت فرش 700 شانه">قیمت فرش 700 شانه</a> کاشان که در شرکت فرش کاشان ( فرش آرمان ) به تولید می رسد در متراژ 6 متری و 9 متری و 12 متری یعنی&nbsp; 3×2 و 5/3×5/2 و 4×3&nbsp; می باشد.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-700-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85-2550/" target="_blank" title="فرش 700 شانه تراکم 2550">فرش 700 شانه تراکم 2550</a></h2><p>فرش 700 شانه تراکم 2550 تولید فرش ماشینی کاشان در یک متر عرضی دارای 700 گره ( ریشه ) می باشد. با توجه به آنچه گفته شد منظور از شانه تراکم عرضی و منظور از تراکم ، تراکم طولی می باشد.<br>شرکت فرش آرمان با تولید فرش 700 شانه تراکم 2550 توانسته رضایت مصرف کنندگان عزیز را جلب نمایند چرا که طرح و نقش در فرش 700 شانه تراکم2550 به گونه ای خاص و نوع بافت با پیشرفته ترین نوع دستگاه Hcp می باشد. تولید فرش 700 شانه تراکم 2550 در شرکت فرش کاشان ( فرش آرمان ) در طی سال با رشد قابل توجهی روبرو می باشد و شرکت فرش آرمان هر لحظه در تلاش است که بتواند فرش 700 شانه تراکم 2550 را با بهترین کیفیت بدست مشتریان و مصرف کنندگان گرامی برساند لذا نمایندگی <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="شرکت فرش ماشینی">شرکت فرش ماشینی</a>&nbsp; کاشان در سراسر ایران با فروش فرش 700 شانه تراکم 2550 در تحقق این امر به شرکت فرش کاشان ( فرش آرمان ) کمک کنند.<br>فرش 700 شانه تراکم 2550 و فرش 700 شانه تراکم 2250 هر دو جزء فرش&nbsp; 700 شانه مرغوب به حساب می آیند اما فرش 700 شانه تراکم 2550 به نسبت دیگری از کیفیت و تو پری بیشتری برخوردار می باشد لذا فرش 700 شانه تراکم 2550 با دوام تر و نرم تر از دیگریست.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4/" target="_blank" title="اخذ نمایندگی فرش">اخذ نمایندگی فرش</a></h2><p>اخذ نمایندگی <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="شرکت فرش کاشان">شرکت فرش کاشان</a> : مقوله فرش و تولید فرش و نمایندگی <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="فرش ماشینی کاشان">فرش ماشینی کاشان</a> در این دوره که نسل ما زندگی میکند دارای فعالیت گسترده ای می باشد. ما سعی داریم در این مقاله کوتاه برای اخذ نمایندگی فرش از جمله تابلوی فرش یا فرش کاشان نکاتی را عنوان کنیم.<br>و از آنجایی <a href="http://armancarpet.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="لیست کارخانه های فرش کاشان">لیست کارخانه های فرش کاشان</a> که تولید فرش به کار آفرینی کمک شایانی می کند و باعث کمک به اقتصاد شده بسیاری در پی اخذ نمایندگی فرش می باشند.<br>اخذ نمایندگی فرش را از جنبه های مختلف بررسی میکنیم:<br>رزومه <a href="http://armancarpet.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="کارخانجات فرش کاشان">کارخانجات فرش کاشان</a>: از آنجایی که فروش فرش ماشینی و تابلو فرش ماشینی نیاز به مهارت و اطلاعات کافی دارد کسانی که برای گرفتن <a href="http://armancarpet.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="نمایندگی فرش کاشان">نمایندگی فرش کاشان</a> مراجعه می کنند باید رزومه خود را تحویل دهند و سوابق خود را معرفی کنند. رزومه برای اخذ نمایندگی فرش عبارت است از : مشخصات شناسنامه ای ، تحصیلات، مهارت ها، سوابق کاری، ادرس و…</p><p><a href="http://armancarpet.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-700-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="خرید فرش از کارخانه">خرید فرش از کارخانه</a></p><p>مکان <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="کارخانه فرش ماشینی کاشان">کارخانه فرش ماشینی کاشان</a>: عزیزانی که برای نمایندگی فرش به شرکت های فرش یا سایت های <a href="http://armancarpet.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4/" target="_blank" title="اعطای نمایندگی فرش">اعطای نمایندگی فرش</a> مراجعه می کنند لازم است مکان مشخص و دقیقی را برای فروش و فعالیت خود معرفی کنند. و البته مسیولیت فراهم نمودن امکانات فروشگاه و تهیه و تجهیز فروشگاه یا هر مکان مناسبی جهت توزیع مطلوب در بیشتر شرکت ها به عهده متقاضی&nbsp; نمایندگی فرش می باشد.<br>شرایط <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="کارخانه فرش ماشینی">کارخانه فرش ماشینی</a>: شرکت ها برای اعطای نمایندگی فرش به کسانی که خواهان اخذ نمایندگی فرش می باشند شرایط متناسب با شرکت خود را عنوان می کنند و مراجعه کننده&nbsp; نمایندگی فرش&nbsp; در صورتی می توانند موفق به اخذ نمایندگی فرش شوند که بتوانن این شرایط را بپذیرند.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-1200-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="فرش 1200 شانه">فرش 1200 شانه</a></h2><p><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-1200-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/" target="_blank" title="قیمت فرش 1200 شانه">قیمت فرش 1200 شانه</a> کاشان با کیفیت مرغوب و طرح و رنگ بسیار زیبا از دیگر محصولات فرش ماشینی کاشان است که جزء یکی از بهترین و عالی ترین نوع فرش در ایران و جهان محسوب می شود. شرکت فرش ماشینی کاشان با بابفت فرش 1200 شانه توانست مانند همیشه خود را در رده بهترین تولید کننده فرش ماشینی ثابت نگه دارد. فرش 1200 شانه با تراکم 3600 با طرح های هما، لیدا، فرشته، راتا، افشان در رنگ های آبی، کرم، سرمه ای و … چشم هر بیننده و خریداری را خیره میسازد. <a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-1200-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="فرش ماشینی 1200 شانه">فرش ماشینی 1200 شانه</a> ابریشم گونه 8 رنگ و بسیار خاص و جذاب است. شما عزیزان می توانید برای مقایسه فقط و فقط روی فرش 1200 شانه دست بکشید و با نوازش آن تفاوت فرش 1200 شانه را با فرش 1000 شانه و فرش 700 شانه تشخیص دهید.<br>فرش 1200 شانه با جلوه گری نقشه های خود دیوانه وار خود نمایی می کند و بارز ترین نوع فرش ماشینی کاشان را به رخ می کشد. فرش 1200 شانه بعد فرش 1000 شانه تولید و به بازار عرضه شد. خریداران فرش 1200 شانه با یک نگاه جذب نقش های زیبای آن می شوند.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-700-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="قیمت فرش 9 متری">قیمت فرش 9 متری</a></h2><p>یکی از دلایل اینکه قیمت فرش 9 متری ماشینی 700 شانه نسبت به فرش 700 شانه 12 متری و فرش 700 شانه 6 متری قیمت بالاتری دارد این است که شرکت فرش کاشان زمانی که اقدام به تولید فرش 700 شانه 9 متری ماشینی می کند. همان زمان و امکاناتی را به کار می برد که در زمان تولید فرش 700 شانه 12 متری می باشد پس <a href="http://armancarpet.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-700-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="قیمت فرش ماشینی 9 متری">قیمت فرش ماشینی 9 متری</a>&nbsp; 700 شانه تقریبا در حدود قیمت فرش 12 متری مواد اولیه می خواهد از این رو تناسب قیمت فرش 9 متری ماشینی 700 شانه با 12 متری تناسب قابل توجهی می باشد. در کل با توجه به هزینه تمام شده برای فرش 9 متری ماشینی 700 شانه توسط شرکت <a href="http://armancarpet.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-700-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="فرش کاشان">فرش کاشان</a> ( فرش آرمان ) قیمت این فرش بیشتر است و البته برای فرش 1000 شانه هم صادق می باشد. از این رو قیمت فرش 9 متری ماشینی 700 شانه نسبت به قمیت فرش 12 متری ماشینی 700 شانه بیشتر می باشد. همیشه نمایندگی فرش ماشینی کاشان نسبت به قیمت فرش 9 متری ماشینی 700 شانه معترض می باشند چرا که ایشان به هزینه اولیه برای تولید فرش 9 متری ماشینی 700 شانه توجه ندارند</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF/" target="_blank" title="فرش ماشینی گرد">فرش ماشینی گرد</a></h2><p>همه میدانیم که همیشه از فرش ماشینی به عنوان نوعی وسیله مصرفی استفاده نمی شود. مانند استفاده از فرش گرد. این نوع فرش را معمولا در قسمت هایی استفاده می کنند که بیشتر جنبه تزئینی دارد.<br>از فرش گرد معمولا در وسط مکان های بزرگ استفاده می کنند یا روی فرش را مبل های زیبا میگذارند تا دکوراسیون زیبایی را بیافرینند. تولید فرش گرد اصلا برای تولید کننده ها به صرف نیست چرا که مساحت زیادی را در برمیگیرد اما تولید کننده برای جلب رضایت مشتری سعی در تولید این نوع فرش می کنند.<br>فرش گرد 700 شانه کیفیت فرش 12 متری 700 شانه و از نظر جنس و البته طرح و رنگ هیچ تفاوتی ندارد و تفاوت این فرش و فرش 6 متری یا 9 متری و 12 متری در ابعاد آنها می باشد.<br>برای تولید فرش گرد از نقشه مخصوص خود آن استفاده می شود و طرحی را که در فرش ابعاد مستطیل شکل بافت می شود از قبل در نقشه طرح ریزی می شود که این کار توسط نقشه کشی های افراد متبحر انجام می شود و بعد از آن طرح را به دستگاه معرفی کرده و دستگاه شروع به بافت فرش می کند.<br><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="فرش مدرن تهران">فرش مدرن تهران</a> گرد فرشی نیست که همه مردم از آن استفاده کنند و همان طور که گفتیم جزء لوازم مصرفی و لازمه نیست اما اگر در مکانی از آن استفاده شود بسیار زیبا و شکیل می باشد.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4/" target="_blank" title="شرکت های معتبر فرش">شرکت های معتبر فرش</a></h2><p>یکی از دغدغه های خریداران فرش و فروشگاههای فرش ماشینی تشخیص شرکت های معتبر فرش از دیگر فروشندگان و واسطه گر های فرش ماشینی می باشد . از آنجایی که بسیاری از فروشندگان فرش تولید کننده نیستن و فقط واسطه گری می کنند و باعث می شوند قیمت فرش ماشینی به صورت واقعی به دست خریداران و مصرف کنندگان نرسد نیاز است که با دقت بسیار در این امر تلاش کنیم تا بتوانیم محصول خود را از تولید کننده اصلی خریداری کنیم.<br>تولید کنندگان فرش ماشینی که همان <a href="http://armancarpet.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4/" target="_blank" title="شرکت فرش معتبر">شرکت فرش معتبر</a> می باشند همیشه خود نیز از اینکه مجبور هستند واسطه هایی رو در کنار خود داشته باشند موافق نیستند چرا که محصول آنها بدون هیچ نیازی با قیمت بیشتری به دست مصرف کننده می رسد.<br>شرکت های معتبر فرش همیشه در تلاشند فرش با کیفیت و مرغوب به دست مشتری برسانند چرا که تحویل فرش با کیفیت نامرغوب به برند و اعتبار شرکت ضربه وارد می کند. از این رو وجود واسطه و تحویل و فروش فرش بی کیفیت توسط واسطه ها با نام و برند شرکت های معتبر ضرر زیادی به شرکت های معتبر فرش می رساند.<br></p> <br><br> </font> text/html 2017-01-31T06:20:45+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی ##کارخانه های فرش ماشینی http://sweet-stories.mihanblog.com/post/36 <font class="text4"> اسامی <a href="http://armancarpet.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="کارخانه های فرش ماشینی">کارخانه های فرش ماشینی</a> کاشان به صورت جامع تقریبا در جایی ثبت نشده است البته اسامی کارخانه های فرش کاشان برای فروشگاههای فرش اهمیت زیادی دارد ولی معمولا برای بدست آوردن اسامی <a href="http://armancarpet.com/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4/" target="_blank" title="لیست کارخانجات فرش">لیست کارخانجات فرش</a> کاشان بسیار به زحمت می افتند فروشگاههای فرش ماشینی که سفارش فرش 700 شانه ، فرش 1000 شانه و فرش 1200 شانه دارند اکثرا از کارخانجات فرش ماشینی کاشان خرید می کنند. و زمانی که از یک کارخانه فرش ماشینی خرید می کنند و به مشکل برمی خورند به دنبال دیگر کارخانه های <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="فرش ماشینی">فرش ماشینی</a> کاشان هستند و در این مواقع اسامی کارخانه های <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="فرش ماشینی تولید کننده">فرش ماشینی تولید کننده</a> برایشان اهمیت دارد که بهترین را آن جستجو کردن در اینترنت می باشد.<br><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="روپله ای">روپله ای</a> ۷۰۰ شانه</h2><p>شاید برایتان جالب باشد که بدانید تولیدات فرش فقط فرش ۷۰۰ شانه ، فرش ۱۰۰۰ شانه و فرش ۱۲۰۰ شانه و قالیچه نیست. بلکه تیکه هایی در ابعاد خیلی کوچک نیز بافت میشود و جزء تولیدات شرکت های فرش میباشد مانند روپله ای ۷۰۰ شانه.<br><a href="http://armancarpet.com/%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="فرش روپله ای">فرش روپله ای</a> ۷۰۰ شانه در ابعاد ۸۰×۲۵ و ۷۰×۲۵ و … بافت میشود و لازم به ذکر است که کیفیت و جنس و مرغوبیت این روپله ها مانند فرش های تولید شده شرکت فرش هماهنگی داشته و راحت میتوان روپله ای را با فرش های مصرفی ست کرد تا خانه ای شکیل تر و مکانی جذاب تری داشته باشیم.<br></p><br><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-1000-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank" title="فرش 1000 شانه قیمت">فرش 1000 شانه قیمت</a></h2><p>تنوع در <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="فرش مدرن">فرش مدرن</a> کاشان بسیار زیاد می باشد. به نوعی که خریداران گاهی مطمئنا به راهنمایی زیادی برای انتخاب و خرید نیاز دارند. به همین دلیل ما تصمیم داریم در خرید انواع فرش کاشان به شما کمک کنیم. فرش 1000 شانه از جمله فرش های بسیار معروف و خوش طرح می باشد که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. فرش 1000 شانه در طرح ها و رنگ های مختلف موجود می باشد . در فرش کاشان فرش 1000 شانه بسیار با ارزش و قابل می باشد تا جایی که بسیاری از افراد نمی توانن تفاوتی بین فرش دستبافت و فرش ماشینی کاشان پیدا کنند. دلیل جذابیت و زیبایی بسیار بالای این فرش&nbsp; تراکم بالای این فرش می باشد.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-700-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/" target="_blank" title="فرش 700 شانه قیمت">فرش 700 شانه قیمت</a></h2><p>فرش 700 شانه قیمت متفاوتی دارد چرا که بعضی از فرش های 700 شانه با دستگاهه ای تکسیما تولید می شود اما بعضی دیگر با دستگاه های بهتر از این رو فرش 700 شانه قیمت با دستگاههایی که بهتر هستند گران تر و با کیفیت تر می باشند. <br></p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF/" target="_blank" title="فرش گرد">فرش گرد</a></h2><p>همه میدانیم که همیشه از فرش ماشینی به عنوان نوعی وسیله مصرفی استفاده نمی شود. مانند استفاده از فرش گرد. این نوع فرش را معمولا در قسمت هایی استفاده می کنند که بیشتر جنبه تزئینی دارد.<br>از <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="فرش فانتزی">فرش فانتزی</a> گرد معمولا در وسط مکان های بزرگ استفاده می کنند یا روی فرش را مبل های زیبا میگذارند تا دکوراسیون زیبایی را بیافرینند. تولید فرش گرد اصلا برای تولید کننده ها به صرف نیست چرا که مساحت زیادی را در برمیگیرد اما تولید کننده برای جلب رضایت مشتری سعی در تولید این نوع فرش می کنند.<br>فرش گرد 700 شانه کیفیت فرش 12 متری 700 شانه و از نظر جنس و البته طرح و رنگ هیچ تفاوتی ندارد و تفاوت این فرش و فرش 6 متری یا 9 متری و 12 متری در ابعاد آنها می باشد.<br>برای تولید <a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="فرش ابریشم">فرش ابریشم</a> گرد از نقشه مخصوص خود آن استفاده می شود و طرحی را که در فرش ابعاد مستطیل شکل بافت می شود از قبل در نقشه طرح ریزی می شود که این کار توسط نقشه کشی های افراد متبحر انجام می شود و بعد از آن طرح را به دستگاه معرفی کرده و دستگاه شروع به بافت فرش می کند.<br>فرش گرد فرشی نیست که همه مردم از آن استفاده کنند و همان طور که گفتیم جزء لوازم مصرفی و لازمه نیست اما اگر در مکانی از آن استفاده شود بسیار زیبا و شکیل می باشد.<br></p><p><a href="http://armancarpet.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="اسامی کارخانه های فرش کاشان">اسامی کارخانه های فرش کاشان</a> به صورت جامع تقریبا در جایی ثبت نشده است البته اسامی کارخانه های فرش کاشان برای فروشگاههای فرش اهمیت زیادی دارد ولی معمولا برای بدست آوردن <a href="http://armancarpet.com/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="شماره تلفن کارخانه های فرش کاشان">شماره تلفن کارخانه های فرش کاشان</a> بسیار به زحمت می افتند فروشگاههای فرش ماشینی که سفارش فرش 700 شانه ، فرش 1000 شانه و فرش 1200 شانه دارند اکثرا از کارخانجات فرش ماشینی کاشان خرید می کنند. و زمانی که از یک کارخانه فرش ماشینی خرید می کنند و به مشکل برمی خورند به دنبال دیگر کارخانه های فرش ماشینی کاشان هستند و در این مواقع اسامی <a href="http://armancarpet.com/" target="_blank" title="کارخانه فرش">کارخانه فرش</a> ماشینی برایشان اهمیت دارد که بهترین را آن جستجو کردن در اینترنت می باشد.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-12-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C/" target="_blank" title="فرش 12 متری">فرش 12 متری</a></h2><p>فرش ماشینی 12 متری یکی از تولیدات کارخانه های فرش ماشینی میباشد که در ابعاد 4*3 بافت میشود.فرش ماشینی 12 متری نیز مانند فرش 9 متری ماشینی به صورت فرش 700 شانه یا فرش 1000 شانه یا فرش 1200 شانه تولید میشود و به طور کلی وقتی صحبت از متراژ فرش ماشینی میشود و هیچ ربطی به تراکم و شانه فرش ندارد.فرش ماشینی میتواند به صورت قالیچه باشد اما با 1200 شانه و تراکم 3500 و میتواند فرش 12 متری باشد با کمترین شانه و تراکم.فرش ماشینی 12 متری در طرح و نقشه های مختلف بافت میشود و چون ابعاد کوچکی ندارد طرح و نقش در این فرش به وضوح رخ نمایی میکند.<br>بسیاری هستند که به جای فرش 12 متری از دو تخته فرش 6 متری استفاده میکنند اما باید بگوییم که استفاده از یک تخته فرش ماشینی 12 متری بهتر از دو تخته فرش ماشینی 6 متری است چرا که نقشه و طرح جالب تری را میتوانیم به رخ بکشانیم.</p><h2 id="titlebar-title"><a href="http://armancarpet.com/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C/" target="_blank" title="خرید اینترنتی فرش">خرید اینترنتی فرش</a></h2><p>خرید اینترنتی <a href="http://armancarpet.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/" target="_blank" title="فرش ارزان قیمت">فرش ارزان قیمت</a> ماشینی در سال های اخیر زیاد شده است و به همین دلیل بسیاری از افراد با طراحی وبسایت خرید اینترنتی فرش ماشینی اقدام به فروش فرش ماشینی به صورت اینترنتی می کنند <br></p> <br><br> <br></font> text/html 2017-01-11T05:25:32+01:00 sweet-stories.mihanblog.com مهناز شیرمحمدی */-فروش اینترنتی ساعت مچی http://sweet-stories.mihanblog.com/post/35 <div align="center"><h2>فروشگاه اینترنتی <a href="http://www.sarinshop.ir/">سارین شاپ</a> </h2></div> امروزه خرید کردن به صورت اینترنتی در دنیا روزبه روز به صرفه تر و مناسب تر از زمان گذشته شده است و این اجازه را به خریداران می دهد قیمت ، کیفیت و خدمات کالای ارائه شده را مقایسه کنند به این ترتیب این اجازه را به خریداران می دهد بیشتر از گذشته ترجیح بدهند بسیاری از خریدهای خود را به صورت اینترنتی انجام دهند در بسیاری از موراد بدین صورت هست خریداران قبل از <font color="green">خرید </font>به آسانی محصول انتخابی خود را از فروشگاه ها انتخاب کرده سپس آن را از اینترنت خریداری می کنند زیرا با توجه به قیمت به صرفه تر است در بعضی از نقاط دنیا مانند آمریکا تعداد فروش هایی که از طریق اینترنت صورت می گیرد بیتر از فروش های حضوری صورت می گیرد و این امر عرضه کننده گان را به فکر واداشته علاوه بر خرید حضوری بستر مجازی برای این نوع خریداران فراهم بکنند و این اتفاق خوب هروز&nbsp; در ایران در حال گسترش می باشد فروشگاه های بسیاری سالانه در نت ایران به فعالیت می پردازند و <a href="http://www.sarinshop.ir/"><b>فروشگاه سارین</b></a> از جمله این فروشگاه ها می باشد.<br>در فروشگاه سارین محصولات <b><a href="http://sarinshop.ir/category/buy-whatch-woman/">ساعت دخترانه</a> </b>و <b><a href="http://sarinshop.ir/category/buy-whatch-man/">ساعت های&nbsp; مردانه</a> </b>عرضه می گردد شما می توانید علاوه بر خرید ساعت به <b><a href="http://sarinshop.ir/category/clothing-woman/">خرید لباس</a> </b>همچنین <a href="http://sarinshop.ir/category/buy-bag-shose/"><b>کیف و کفش</b></a> خود&nbsp; بپردازید فروشگاه سارین روز به روز در حال پیشرفت می باشد <br>امیدواریم با ارائه قیمت مناسب به همراه کیفیت مناسب محصولات محیطی عالی برای شما عزیزان فراهم کنیم. <p> </p>